สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   3   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 08.30-12.00   - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา (ศธจ.ปทุมธานี ขอใช้ห้องประชุม)  15  นางสาวอารี กระจับเงิน