วันที่   3   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ 08.30-12.00   - ีประชุมคณะกรรมการทำข้อมูลย้าย ผบ.  4  นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
ห้องปทุมมาลย์ 08.30-16.30   - สอบสัมภาษณ์สรรหาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  6  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล