วันที่   18   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 15  นางสาวชลิดา วงษ์สนิท