วันที่   20   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องชาญ พวงเพ็ชร
13.00-16.30 น.
  - เตรียมห้องประชุมสำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ"
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์
 10  นางสาวนงลักษณ์ ประทิศ