สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
วันที่   9   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมศรีเมืองปทุม 13.00-16.30   - ศธจ.ปทุมธานี ขอใช้ห้องประชุม กศจ.ปทุมธานี  20  นางสาวอารี กระจับเงิน
ห้องปทุมมาลย์ 13.00-16.30   - พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC 2 Type 1  5  นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผล