วันที่   19   มีนาคม   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องปทุมทิพ
08.30-12.00 น.
  - ศึกษาดูงาน
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,โปรเจคเตอร์,ชุดกาแฟ
 10  นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ