สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.4.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนปทุมวิไล
  ผู้อำนวยการ  นายเอกพรต สมุทธานนท์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญ บัวลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)
  ผู้อำนวยการ  นายวิสูตร คำนวนศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ๅๅ

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายธนพจ แก้ววงษา
  ที่ตั้ง  101 ม.8 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  เบอร์โทร  02-1941455

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัถตสารเกษตร) ในพระราชูปถมภ์ฯ
  ผู้อำนวยการ  นางอัญชลี เกตุบำรุง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  dp5@hs.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  ผู้อำนวยการ  นายวรพันธ์ แก้วอุดม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sombun1@hotmail.com

  
   7   โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนบัวแก้วเกษร
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาติ กรดงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   9   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสาคร ไปด้วย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัตนวดี โมรากุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  roongrirdee@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายสมร ปาโท
  ที่ตั้ง  51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
  เบอร์โทร  administrative@pccp.ac.th

  
   12   โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์ สายบำรุง)
  ผู้อำนวยการ  ชนัญชิดา ม่วงทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ๅๅ

  
   13   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  02-593-1965

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
  ผู้อำนวยการ  นายสำเนียง ดลสอาด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  auchanam.bewty@gmail.com

  
   15   โรงเรียนธัญรัตน์
  ผู้อำนวยการ  นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   16   โรงเรียนสายปัญญารังสิต
  ผู้อำนวยการ  นายวีระพงค์ ประดิษฐ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนธัญบุรี
  ผู้อำนวยการ  นายชาลี วัฒนเขจร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  narissara2ny@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ สุมน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายพิทักษ์ ตุ้มมี
  ที่ตั้ง  80/4 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  เบอร์โทร  02 - 5691051

  
   20   โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นายพิษณุ เดชใด
  ที่ตั้ง  37 หมู่ 4 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  เบอร์โทร  pornpimolk558@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  ผู้อำนวยการ  นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   22   โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
  ผู้อำนวยการ  นางสุมาลี รามฤทธิ์
  ที่ตั้ง  99 หมู่ 16 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
  เบอร์โทร  02-5320569 02-5320571

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนสุธีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายมนูญ ชัยสูงเนิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sutheewit@obec.go.th

  
   24   โรงเรียนดอนพุดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเกษม ประดับเพชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  donput11@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
  ผู้อำนวยการ  นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sksb@sksb.ac.th

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  dr.watanaphong_sbw@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนหนองโดนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  nongdon_299@hotmail.com

  
   28   โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  036733100

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านหมอ
  ผู้อำนวยการ  นางกุสุมาวดี คีรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  banmohpk@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนหนองแซงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายกมล เฟื่องฟุ้ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  nongsang

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
  ผู้อำนวยการ  นายอิทธิเดช คุลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sachai11

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ksmvd@hotmail.com

  
   33   โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
  ผู้อำนวยการ  นายธนาพล จีรเดชภัทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  deb

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนแก่งคอย
  ผู้อำนวยการ  นายดุลชิตร์ มงคล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kaengkhoischool@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายทวน เที่ยงเจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sorakita

  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
  ผู้อำนวยการ  นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
  ที่ตั้ง  259 ม.1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
  เบอร์โทร  036377456

  
   37   โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายอดุลย์ ต้นคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  songkon2557@hotmail.com

  
   38   โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bmw_scool@yahoo.co.th

  
   39   โรงเรียนหินกองวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางเอมอร บูรณศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  hkw_saraburi2560@hotmail.com

  
   40   โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสำราญ ซื่อตรง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  P.surin@hotmail.com

  
   41   โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายพิพัฒพล ธูปหอม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tonpainoii@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายภัทรพล สุลำนาจ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  wangmuangwit@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.